Algemene voorwaarden

Deze leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van OMI Shop op de internetsite en op alle overeenkomsten die via de internetsite tussen OMI Shop en Afnemer worden aangegaan tot het leveren van boeken en aanverwante artikelen (hierna: de overeenkomst). Door Afnemer gehanteerde algemene of andere voorwaarden – waaronder mede inkoopvoorwaarden worden verstaan – worden door OMI Shop uitdrukkelijk van de hand gewezen en maken geen deel uit van de overeenkomst.

Definities

In deze leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder: OMI Shop: de stichting, gevestigd in Schietbaanstraat 21, te Rotterdam, ingeschreven in het Handelsregister te Rotterdam, KvK-nummer: 64558711. Internetsite: de plaats op het internet waar OMI Shop de mogelijkheid biedt om door middel van elektronische communicatie een bestelling bij haar te doen. Afnemer: de natuurlijke of rechtspersoon die met OMI Shop via haar internetsite een overeenkomst heeft gesloten tot het afnemen van één of meer producten. Het BTW Nummer van OMI Shop is NL 855718894B01.

Prijzen

1. Levering van producten geschiedt tegen de op het moment van de totstandkoming van de overeenkomst op de internetsite vermelde prijzen en tarieven. Prijzen die door OMI Shop of haar toeleveranciers op andere wijze dan op de internetsite zijn afgesproken of kenbaar gemaakt, binden OMI Shop niet voor producten die via de internetsite worden besteld, tenzij dat tussen OMI Shop en Afnemer schriftelijk nadrukkelijk anders is afgesproken.
2. Alle door OMI Shop gehanteerde prijzen en tarieven zijn inclusief BTW, tenzij nadrukkelijk anders vermeld. De vermelde prijzen zijn exclusief verzendkosten, tenzij nadrukkelijk anders vermeld.
3. De gehanteerde verzendkosten zijn afhankelijk van het volume en de bestemming van de verzending. Een overzicht van de verzendkosten vindt u onder Bezorging.
4. OMI Shop behoudt zich het recht voor de prijzen om welke reden dan ook te wijzigen. Gewijzigde prijzen en tarieven gelden vanaf het moment dat deze op de internetsite worden vermeld. Fouten in de prijsmeldingen worden voorbehouden.

Aanbieding, bestelling en totstandkoming van overeenkomst

1. Alle aanbiedingen van OMI Shop zijn vrijblijvend. Een aanbod op de Internetsite kan door OMI Shop binnen twee werkdagen na ontvangst van een bestelling van de afnemer worden herroepen, in welk geval er geen overeenkomst tot stand komt.
2. De overeenkomst komt tot stand door een bestelling van de afnemer via de internetsite en schriftelijke aanvaarding (per e-mail) van deze bestelling door OMI Shop.
3. Ter zake van gewisselde communicatie en gedane bestellingen, leveringen en betalingen worden de systemen en administratie van OMI Shop geacht een juiste weergave hiervan te bevatten, behoudens bewijs van het tegendeel door de afnemer.
4. Afnemer kan binnen 14 werkdagen na ontvangst van het product dit (in onbeschadigde staat) retourneren aan OMI Shop. Het volledige bedrag zal door OMI Shop worden terugbetaald. De verzendkosten voor het terugsturen zijn volledig voor de afnemer. OMI Shop zal binnen een maand het volledige bedrag aan afnemer terugbetalen. Deze regel geldt niet voor zeer specifieke in opdracht van de afnemer bestelde goederen, of indien er een andere afleveringstermijn is overeengekomen.
5. Regel 4.4 gaat niet op voor kranten en/of tijdschriften of leveringen waarbij nadrukkelijk een uitsluiting van retour is overeengekomen.

6. Indien de in opdracht van de afnemer door OMI Shop te leveren goederen niet binnen een maand na de overeengekomen leveringsdatum kunnen worden geleverd is Afnemer gerechtigd zonder enige voorwaarden deze te annuleren.

Levering

1. Bestelde producten worden aan de afnemer geleverd door aflevering, in casu: bezorging van de goederen aan het daartoe door de afnemer opgegeven adres dan wel, indien de goederen daar niet in ontvangst genomen of in een postbus achtergelaten kunnen worden, achterlating aan dat adres van een schriftelijke mededeling waarin wordt vermeld hoe geadresseerde in het bezit van de goederen kan komen. De goederen zijn voor risico van de afnemer vanaf het moment van aflevering.
2. Indien de afnemer aangeeft de bestelde producten te willen ophalen in onze boekhandel, gevestigd in Schietbaanstraat 21, te Rotterdam, dan hanteert OMI Shop daarvoor een termijn van 3 weken waarbinnen we de afnemer, tijdens openingstijden van de boekhandel, de gelegenheid bieden de bestelde producten op te halen.
3. OMI Shop geeft op haar website aan wanneer wordt begonnen met het verzenden van de goederen. De verwerkingsperiode na ontvangst van uw bestelling, alsmede enige andere op de internetsite genoemde termijn voor een prestatie van OMI Shop, is uitdrukkelijk indicatief en geen fatale termijn.
4. OMI Shop is gerechtigd nakoming van enige verplichtingen jegens de afnemer op te schorten zolang de afnemer niet aan al zijn (betalings)verplichtingen jegens OMI Shop, uit welke hoofde dan ook, heeft voldaan.

Betaling

1. Facturering geschiedt door OMI Shop in beginsel gelijktijdig met de aflevering van de bestelde goederen.
2. Betaling door de afnemer dient te geschieden binnen 2 weken na aflevering op een door OMI Shop aangewezen bank- en/of girorekening, tenzij via creditcard, iDeal, PayPal of anderszins (vooruit)betaling reeds heeft plaatsgevonden.
3. Zonder schriftelijke toestemming van OMI Shop is het de afnemer niet toegestaan enige betalingsverplichting jegens OMI Shop te verrekenen met een vordering van de afnemer op OMI Shop, uit welke hoofde dan ook.
4. OMI Shop heeft het recht op ieder moment vooruitbetaling, een automatische incassomachtiging, contante betaling, of zekerheid voor de betaling van de afnemer te verlangen.
5. In het geval van overschrijding van de betalingstermijn is de afnemer in verzuim zonder dat enige ingebrekestelling is vereist en is OMI Shop gerechtigd vanaf de vervaldatum van de factuur de wettelijke rente aan de afnemer in rekening te brengen. In dat geval is OMI Shop tevens gerechtigd van de afnemer vergoeding te vorderen van alle werkelijk gemaakte gerechtelijke (waaronder advocatenkosten) en buitengerechtelijke incassokosten, welke laatste zullen worden berekend aan de hand van het incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten.

Reclames en klachten; retourzendingen

1. De afnemer dient klachten over de geleverde producten binnen één week na aflevering schriftelijk en met duidelijke omschrijving van de klachten aan OMI Shop mee te delen. Bij gebreke van een dergelijke mededeling vervalt elke aanspraak jegens OMI Shop ter zake van gebreken in geleverde producten en/of diensten.
2. Indien aan de afnemer een niet besteld of een beschadigd product is afgeleverd, is de afnemer gerechtigd een product aan OMI Shop retour te zenden, of in de winkel ter omruiling aan te bieden. De afnemer is verplicht retour te zenden producten in een deugdelijke verpakking te retourneren en dient bij een retourzending schriftelijk de reden daarvan mee te delen. Na ontvangst van de retour gezonden producten zal OMI Shop, indien deze de retourzending gegrond acht, zo spoedig mogelijk alsnog het door de afnemer bestelde product respectievelijk een onbeschadigd product leveren.
3. Indien de afnemer een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft hij het recht het product binnen 2 weken na aflevering te retourneren aan OMI Shop, of in de winkel ter terugname aan te bieden. Retourzendingen worden uitsluitend geaccepteerd indien het geretourneerde product onbeschadigd is. De kosten voor de retourzendingen zijn geheel voor rekening van de afnemer.

Aansprakelijkheid en vrijwaring

1. De aanwezigheid van een gebrek geeft de afnemer nimmer recht tot opschorting of verrekening van zijn betalingsverplichtingen met betrekking tot het product.
2. De totale aansprakelijkheid van OMI Shop wegens toerekenbare tekortkoming in de verplichting tot levering van enige prestatie is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal een bedrag gelijk aan de voor die prestatie bedongen prijs (exclusief BTW).

3. Aansprakelijkheid van OMI Shop voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en enige andere schade dan die bedoeld in artikel 8.2. is uitgesloten.

Beëindiging van de overeenkomst

OMI Shop heeft het recht de overeenkomst met de afnemer met onmiddellijke ingang voor de toekomst door middel van een schriftelijke kennisgeving zonder voorafgaande ingebrekestelling te ontbinden indien:
• de afnemer ondanks deugdelijke ingebrekestelling toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van enige op hem rustende verplichting;
• aan de afnemer (al of niet voorlopig) surseance van betaling wordt verleend of de afnemer in staat van faillissement wordt verklaard;
• de afnemer zijn bedrijfsvoering geheel of gedeeltelijk staakt of anderszins liquideert en/of zijn bedrijfsactiviteiten zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van OMI Shop ingrijpend wijzigt of aan een derde overdraagt.

Eigendomsvoorbehoud

OMI Shop behoudt zich de eigendom van alle door haar aan de afnemer geleverde (roerende) zaken voor totdat Afnemer volledig heeft voldaan aan al zijn verplichtingen jegens OMI Shop uit hoofde van enige overeenkomst tot levering van boeken of andere producten, verplichtingen ter zake van een tekortschieten in de nakoming van zodanige overeenkomsten daaronder begrepen.

Intellectuele en industriële eigendomsrechten

Het is de afnemer niet toegestaan (en dit geldt zo nodig in aanvulling op auteurs- of naburige rechten van OMI Shop) om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van OMI Shop aan de afnemer geleverd en/of ter beschikking gesteld fysiek of elektronisch product, geheel of gedeeltelijk te verveelvoudigen of (verveelvoudigingen daarvan) openbaar te maken indien dat geschiedt (I) ten behoeve van een onderneming, organisatie of instelling (II) voor eigen oefening, studie of gebruik welk(e) niet strikt privé van aard is of (III) voor het overnemen in dag-, nieuws- of weekblad of tijdschrift (al of niet in digitale vorm) of in een uitzending van een radio- of televisieprogramma, een en ander tenzij in deze leveringsvoorwaarden uitdrukkelijk anders is bepaald.

Overmacht

Onder overmacht voor OMI Shop wordt verstaan iedere tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst die niet te wijten is aan de schuld van OMI Shop noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt of die het gevolg is van het feit dat een door de afnemer besteld product tijdelijk bij OMI Shop of haar toeleverancier niet meer voorradig is.

Toepasselijkheid recht en geschillen

Op elke door OMI Shop met de afnemer gesloten overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die behoren bij de door OMI Shop met de afnemer gesloten overeenkomst, zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.


Klacht

We raden je aan om klachten eerst bij ons kenbaar te maken door te mailen naar info@omirotterdam.nl. Leidt dit niet tot een oplossing, dan is het mogelijk om je geschil aan te melden voor bemiddeling via het ODR platform van de Europese Commissie. Dit ODR platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr . Wanneer je klacht nog niet elders in behandeling is dan staat het je vrij om je klacht te deponeren via het platform van de Europese Unie. Dit is vanaf 15 februari 2016 consumenten in de EU mogelijk.